Εκπαίδευση

Οι θεματικές ενότητες των ερευνητικών, διπλωματικών και προπτυχιακών εργασιών καλύπτουν

  • Εργονομικό σχεδιασμό θέσεων εργασίας, αιθουσών ελέγχου και προϊόντων (λογισμικό SAMMIE).
  • Ανάλυση ατυχημάτων, διερεύνηση οργανωτικών παραγόντων για αστοχίες (μέθοδος MISS, Fault Tree Analysis)
  • Γραπτές οδηγίες για αντιμετώπιση επικίνδυνων εργασιών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
  • Εκπαίδευση στη διάγνωση βλαβών και λήψη αποφάσεων υπό την επίδραση στρες.
  • Προσομοίωση του συστήματος ανθρώπου-μηχανής με τη χρήση Δικτύων Petri.
  • Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου (ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση) σε παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις (ΠΔ 17/96).
  • Εκτίμηση Επικινδυνότητας (Risk Assessment) και Μελέτες Ασφάλειας (SEVESO II) για την πρόληψη Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ) σε εγκαταστάσεις παραγωγής ,αποθήκευσης και διακίνησης επικίνδυνων ουσιών.
  • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ) σε επικίνδυνες εγκαταστάσεις, μεταφορές και συγκοινωνιακούς κόμβους.